NAJNOWSZE POSTY NA FORUM: W sobotę impreza | Zapraszam do dyskusji | Stronka
Aktualności
Protokół z zebrania
24 września 2012
Stare Koźle 19.09.2012r.

PROTOKÓŁ
z zebrania wiejskiego w dniu 19 września 2012 roku.

W zebraniu wiejskim w dniu 19.09.2012r. uczestniczyło 48 mieszkańców Starego Koźla oraz zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa Elżbieta Dziuda, Wójt Gminy Ryszard Gołębowski oraz jego zastępca Krzysztof Ficoń.
Sołtys, Lidia Nikel, po przywitaniu mieszkańców i przedstawicieli Urzędu Gminy stwierdziła ważność zebrania i przedstawiła plan zebrania, obejmujący realizację funduszu sołeckiego za rok 2012 i propozycje Rady Sołeckiej odnośnie funduszu na rok 2013. Fundusz sołecki realizowany w bieżącym roku, w wys. 27 280,00 zł. obejmował :
- organizację imprez integracyjnych – 4 500,00 zł. Do tej pory wydano 2000 zł., do realizacji są jeszcze mikołajki i dzień seniora.
- zakup namiotów – 1 400,00 zł.
- utrzymanie terenów zielonych – 4 500,00 zł. ( pozycja ta obejmuje zakup sprzętu, krzewów, paliwa )
- modernizacja parku – 11 380,00 zł. ( pozycja obejmuje koszt płotu, kostki brukowej, ławek, cementu itp. materiałów).
Pani sołtys serdecznie podziękowała wszystkim, którzy pomagali przy modernizacji parku. Przypomniała, że fundusz sołecki służy poprawie życia mieszkańców wsi i przedstawiła propozycje Rady Sołeckiej odnośnie podziału środków w wys. 27 062,80 zł., przyznanych na rok 2013. Obejmują:
1. Spotkania integracyjne ( ferie dla dzieci, festyn letni, dzień seniora, mikołajki, pożegnanie karnawału) – 4 059,00 zł.
2. Utrzymanie terenów zielonych, w tym koszty usługi koszenia – 3 000,00 zł.
3. Zakup czterech kompletów strojów ludowych – 3 500,00 zł.
4. zakup i założenie monitoringu – 4 000,00 zł.
5. Postawienie wiaty w parku, wielkości ok. 120 m2.Punkt ten przedstawił i omówił Rafał Suchański. Prace przy tym przedsięwzięciu przebiegałyby dwuetapowo. Etap pierwszy obejmowałby: koszt projektu, wykorytowanie, zagęszczenie terenu, wykonanie fundamentu i zbrojenie, wykonanie więźby i jej zadeskowanie. Koszt całości wyniósłby 21-22 tys. złotych. Natomiast I etap, do wykonania w roku 2013 będzie kosztować 12 503,80 zł. Ukończenie inwestycji nastąpi w roku 2014, w ramach kolejnego funduszu sołeckiego. Wypowiedź R. Suchańskiego uzupełnił Robert Szymański stwierdzeniem, że za wiatą powstanie plac zabaw dla dzieci. Następnie sołtys, L. Nikel zaprosiła do dyskusji.

DYSKUSJA
E. Kalisz – Jaka odległość powinna być placu zabaw od barów, pijalni piwa?
R. Szymański – Odległość ustala samorząd.
R. Gołębowski – W tym względzie takich uregulowań brak. Plan zagospodarowania przestrzennego określa odległość budynków od dróg, ilość punktów sprzedaży alkoholu, ilość barów, restauracji itp.
L. Nikel- zostanie to sprawdzone.
M. Kalisz – Park kojarzy się z drzewami, krzewami a nie z jakąś wiatą zasłaniającą widok.
L. Nikel – Park był mocno zapuszczony.
J. Radzioch – Był już przecież robiony w czynie społecznym za czasów poprzedniej rady sołeckiej.
R. Szymański – Nazwijmy to miejsce w takim razie centrum spotkań dla mieszkańców. Obecnie miejsce to zaczyna wyglądać porządnie. Teren został w końcu zagospodarowany a wiata byłaby elementem stałym, służąc mieszkańcom lata. Byłaby w pełni wykorzystana.
R. Gołębowski – Jeżeli chodzi o monitoring, to byłby skierowany na ten właśnie plac. Uspokoiłoby to miejsce pod względem bezpieczeństwa, ukróciłoby to różne wybryki w tym miejscu. Nawet jeżeli będzie to plac zabaw to monitoring będzie elementem kontrolnym tego miejsca.
Z. Szymański – wypadałoby zakupić sprzęt nagłaśniający, jeżeli zostały jakieś pieniądze.
Cz. Kudzia – Sprzęt nagłaśniający w zamian za co?
R. Szymański – Zakup tego właśnie sprzętu nastąpi w ramach następnego funduszu sołeckiego. Zostało to określone na pierwszym spotkaniu rady sołeckiej w tym roku.
L. Nikel – Na chwilę obecną brak jest dost1)ępnych środków. Przejdźmy do głosowania.
GŁOSOWANIE
Punkt 1 - 48 głosów za
Punkt 2 - 48 głosów za
Punkt 3 - 48 głosów za
Punkt 4 – 47 głosów za, 1 głos przeciw
Punkt 5 - 47 głosów za , 1 głos wstrzymujący się
Sołtys, Lidia Nikel podziękowała za głosowanie prosząc jednocześnie mieszkańców o pomoc w zakresie realizacji przedstawionych zadań. Poprosiła przedstawicieli Urzędu Gminy o zabranie głosu.
R. Gołębowski – Obecnie jesteśmy na etapie wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych. My, jako gmina, naszym sprzętem nie możemy już tego robić, gdyż od 01. Lipca 2013 roku wchodzą nowe przepisy. Odpady są obecnie wywożone na wysypisko w Grabówce. 31.XII jest datą graniczną odbierania odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierawie. Odbieranie odpadów w dalszym ciągu przez gminę wiązałoby się z koniecznością zakupu 3-ech nowych samochodów, przeznaczonych do tego celu. Będą obowiązywać przetargi na wywóz odpadów. Od 2-go stycznia do 30-go czerwca 2013 roku firma Remondis zaproponowała te same zasady, co obecnie na te usługi, łącznie z wywozem odpadów segregowanych. Będą wywożone do Ciężkowic, gdzie zostaną poddane segregacji. Od 1-go lipca wchodzą nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, wg których gmina jest ich właścicielem. Jest właścicielem wszystkich odpadów pochodzących z posesji zabudowanych i niezabudowanych. Od 1-go lipca będą obowiązywać przetargi na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pojemniki na śmieci zostaną przekazane obecnym użytkownikom, opłaty za wywóz nieczystości od 1-go lipca będą pobierane w formie podatku śmieciowego. Zmiany wynikają z ustawy, wg której do 2025 roku min. 50% wszystkich odpadów będzie powtórnie wykorzystane. Temat jest dla wszystkich gmin jest nowy. Podpisywanie umów będzie miało miejsce w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierawie, formalności będą jeszcze dogrywane.
M. Komander – Do Zakładu trzeba przyjechać indywidualnie, gdzie po podpisaniu umowy otrzyma się odpowiednie naklejki na kubły, worki. Będzie również można podpisać umowę na miejscu, termin zostanie wcześniej ogłoszony. Wszystkie obecnie obowiązujące zasady będą obowiązywać do 30-go czerwca 2013 roku.
L. Nikel – proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Rady Gminy Elżbietę Dziuda.
E. Dziuda – Rada sołecka poprosiła mnie o pomoc w przygotowaniu projektu do realizacji zadań z zakresu: 1) nowoczesnej bazy turystycznej obszaru działania Fundacji Eurocountry, 2) nowoczesnych centrów integracji aktywizacji mieszkańców. W przypadku Starego Koźla polegałoby to na remoncie przydrożnych kapliczek bądź krzyży, na oznakowaniu i opisaniu ciekawych miejsc, które byłyby integralną częścią ścieżek rowerowych. Ideą tego projektu jest „ocalić od zapomnienia”. W drugim przypadku projekt dotyczyłby budowy, bądź rozbudowy istniejących placów zabaw, siłowni na powietrzu. W projektach jest wymagany wkład własny w wys. 20 %. W imieniu pani sołtys proszę o ten wkład w postaci wykonanej przy realizacji projektu pracy.
R. Gołębowski – Do wykorzystania pozostało jeszcze 42% środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
E. Dziuda – Mam nadzieję, że 50% tych środków trafi do Gminy Bierawa.
R. Gołębowski – Gmina Bierawa jest w sytuacji niekorzystnej, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powodem jest zbyt wysoki dochód Gminy, brak walorów przyrodniczych i mało obiektów zabytkowych.
L.Nikel – Plan jest ambitny, może się uda.
E. Dziuda – Do 31 XII musimy złożyć projekt.
R. Szymański – Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, nowe pomysły proszę o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
E. Kalisz – Popieram inicjatywę rady sołeckiej, warto znać historię. Przypomnę, że w czasie amerykańskich nalotów podczas II wojny światowej zginęło ponad 130 mieszkańców. Dziś większość ludzi o tym po prostu nie wie.
Następnie Wójt Gminy, Ryszard Gołębowski poinformował o planach gazyfikacji Brzeziec, Goszyc i Kotlarni. Stwierdził, że w przypadku powstania „ dużej firmy ”w staro kozielskie „Ameryce” nitka gazociągu z Brzeżec zostanie przedłużona do Starego Koźla. Na sygnały mieszkańców odnośnie oświetlenia ulic Wójt odpowiedział ,że w przyszłym roku będzie przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulic; wszelkie widoczne usterki dotyczące uszkodzonych słupów należy zgłaszać indywidualnie pod nr 991. Zaapelował również o ubezpieczanie się od wszelkich zdarzeń losowych. Na pytanie Reginy Korczak odnośnie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Br. Wolnych ( chodnik, fotoradar ), Wójt poprosił o czas do stycznia na udzielenie odpowiedzi. Na pytanie odnośnie nieporządku w tzw. pustostanach, stwierdził, że nie ma możliwości ingerencji we własność prywatną. Na zakończenie podziękował za uczestnictwo w tegorocznych dożynkach gminnych w Lubieszowie.
W-ce Wójt, K. Ficoń poinformował, że 12.X będą odbierane stare, zużyte opony. Fakt ten należy zgłosić do Urzędu Gminy najpóźniej do 10.X. Natomiast 26.X b.r. będzie zbierany stary sprzęt elektroniczny.
Na zakończenie zebrania sołtys, Lidia Nikel jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach przy modernizacji parku ( odczytała wszystkie osoby ), szczególne zaś podziękowania skierowała do Piotra Gogolina, Rafała Suchańskiego, Henryka Suchanka i jego małżonki oraz właścicieli baru w Starym Koźlu

Protokołował Jan Kurzok

Sprawozdanie z zebrania
20 września 2012
19-go września o godzinie 18 w klubie wiejskim w Starym Koźlu odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej z mieszkańcami w sprawie przyznanego na 2013 rok Funduszu Sołeckiego.

Na spotkanie przybyło 48 mieszkańców Starego Koźla, a także zaproszeni goście:

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Dziuda

Wójt Gminy Pan Ryszard Gołębowski

Zastępca Wójta Pan Krzysztof Ficoń

Na początku Pani Sołtys przedstawiła mieszkańcom sprawozdanie z wykonanego w roku bieżącym dużej części Funduszu Sołeckiego, podziękowała osobom które przyczyniły się poprzez swoją pracę do jego wykonania a następnie propozycje Rady Sołeckiej na zagospodarowanie przyznanej kwoty na rok 2013 w wysokości 27’062,80 zł.:

1. Organizacja imprez integracyjnych 4’059 zł (Mikołajki, ferie, Dzień Seniora, Festyny, itp.)

2. Utrzymanie terenów zielonych 3’000 zł

3. Zakup 4 kpl. strojów ludowych dla Pań niosących koronę żniwną 3’500 zł (jest to nasza wizytówka na dożynkach)

4. Monitoring w centrum wsi 4’000 zł – drugie tyle obiecał wygospodarować z budżetu gminy Pan Wójt. Pozwoli nam to na założenie bardzo czułej obrotowej kamery w centrum wioski (kamera o rozdzielczości takiej, że będzie można odczytać numery rejestracyjne pojazdów w nocy nawet z kilkudziesięciu metrów) oraz dwóch kamer stacjonarnych.

5. Wiata drewniana 12’503,80 zł (jest to I etap dwuletniej inwestycji, której koszt szacujemy na około 22’000 zł). Wiata ma stanąć w remontowanym parku przy sklepie Lewiatan, w miejscu gdzie stały namioty na Pikniku Rodzinnym. Wiata ma być czterospadowa, 12 metrów długa i 10 metrów szeroka), kryta blachodachówką lub gontem (zależy na co nam fundusze pozwolą). W roku 2012 planujemy, zakupić mapkę geodezyjną, uzyskać pozwolenie na budowę, wykorytować 120m2 ziemi, obsadzić obrzeża, utwardzić podłoże tłuczniem (około 30cm), wykonać fundamenty pod słupy, obsadzić w betonie marki stalowe, wykonać konstrukcję drewnianą wiaty (tzw. Ciesielkę). Będziemy się starać pozyskać pieniądze na zakup i przykrycie wiaty w 2013 roku. Jeżeli nie, to dalsza część będzie rozpisana w funduszu sołeckim na 2014 rok.

Mieszkańcy nie wnieśli swoich pomysłów na wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego, akceptując prawie jednogłośnie plany Rady Sołeckiej (na 5 głosowań i były tylko 1 głos przeciwny i 1 wstrzymujący się).
Dziękujemy mieszkańcom za poparcie i prosimy o wsparcie w roku 2013 przy dalszej modernizacji parku. Przystępując do wykonania prac w roku bieżącym, czuliśmy niepokój o to czy będą chętni do pomocy. Teraz jesteśmy już spokojni o rok 2013, bo wiemy, że głosy pesymistów okazały się nieprawdziwe i w naszej wiosce są ludzie, którym zależy na poprawie wizerunku Starego Koźla.

W dalszej części zebrania głos zabrał Pan Wójt, informując mieszkańców o zmianie odbiorcy odpadów (do końca roku wywozić będzie śmieci ZGKiM a od 1 stycznia do połowy roku 2013 zmieni się odbiorca i trzeba będzie zawrzeć nową umowę). Jedna z firm przedstawiła najkorzystniejsze warunki wywozu kosza (takie jak dotychczas ZGKiM) i zaproponowała podpisanie umowy na miejscu w budynku Gminy (a nawet padła propozycja podpisywania umów w klubie wiejskim w Starym Koźlu). Od 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowa ustawa i będziemy płacić podatek tzw. śmieciowy. Niestety jeszcze nie wiadomo w jakiej wysokości. Pan Wójt wspomniał także o trwających pracach przy przyłączeniu gminy do sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Pan v-ce Wójt Krzysztof Ficoń poinformował o tym, że w dniu 12 października nastąpi wywóz starych opon (należy to zgłosić do Urzędu Gminy do środy 10-go) a 26.10 będziemy mogli pozbyć się starego sprzętu elektronicznego (wystawiając go rano przed posesję).

Pani Przewodnicząca Elżbieta Dziuda została poproszona przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi (którego jest honorowym członkiem) o napisanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pani Przewodnicząca streściła co ten projekt będzie obejmował (szeroką koncepcję projektu opublikujemy w najbliższym czasie na naszej stronie)

Zebranie zakończyło się przed godziną 20 w miłej atmosferze.
Piknik Rodzinny 2012 Galeria
20 lipca 2012
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Pikniku
Kliknij tutaj
Filmy z pikniku rodzinnego
19 lipca 2012
Pokaz ratownictwa medycznego:
Pokaz straży pożarnej:
I Piknik Rodzinny - aktualizacja
18 lipca 2012
W minioną sobotę w Starym Koźlu Rada Sołecka zorganizowała Piknik Rodzinny. Celem pikniku było otwarcie odrestaurowanego parku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa Pani Elżbieta Dziuda, Pani Sołtys Lidia Nikel oraz Wicewójt Gminy Bierawa Pan Krzysztof Ficoń.

Na imprezę zaproszeni zostali harcerze, którzy kwestowali na rzecz małej Julki Doleżych. Podczas pikniku swoje umiejętności i sposób działania podczas pozorowanego wypadku samochodowego zaprezentowały: Policja, Straż Pożarna oraz Centrum Ratownictwa Medycznego FALCK. Po zakończonym pokazie można było skorzystać z darmowych porad ratowników medycznych, a policjanci i strażacy najmłodszym (i nie tylko) prezentowali swoje pojazdy i możliwości bojowego ich zastosowania. Pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczestników, co zaowocowało wysokimi datkami wrzucanymi do puszek harcerzy. Przeprowadzono również licytację wydanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle oraz Fundację Euro Country I egzemplarza śpiewnika starokozielskiego.

Na pikniku zorganizowano wiele konkursów i zabaw, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się II Mistrzostwa Starego Koźla w rzucie młotkiem do telewizora. Po zaciętej rywalizacji mistrzem roku 2012 został Pan Łukasz Trzepaczyński. Kulminacją kwesty było uroczyste wręczenie rodzinie małej Julki zebranych pieniędzy oraz laurki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, wykonanej własnoręcznie przez dzieci podczas festynu. Impreza miała swój finał w późnych godzinach nocnych dzięki dobremu prowadzącemu Edwinowi Lach, który zabawiał uczestników pikniku doskonałą muzyką. Chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, że nasz piknik odbył się na taką skalę – mówi Robert Szymański z Rady Sołeckiej. Mamy nadzieję, że piknik stanie się imprezą cykliczną.

Pragniemy przekazać serdeczne podziękowania:
- Wójtowi Gminy Bierawa
- Gminnemu Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
- Komendantowi Powiatowemu Policji w Kedzierzynie-Koźlu
- Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu
- Dyrekcji Centrum Ratownictwa Medycznego FALCK
- Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Koźlu Panu Ryszardowi Mostkowy
- Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Koźlu Panu Stanisławowi Woźniakowi
- Firmie JOWITER z Opola
- Firmie TOBUD AUTO-ZŁOM – za bezpłatne wypożyczenie samochodu do pokazu
- Euro-Country
- Firmie WIM Technika Grzewcza i Sanitarna
- Bankowi BGŻ
- Właścicielom baru FUKS
- Panu Edwinowi Lach
- wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pikniku
I piknik rodzinny
03 lipca 2012
Rada Sołecka zaprasza na I PIKNIK RODZINNY który odbędzie się w sobotę 7 lipca o godzinie 16 w Parku koło sklepu LEWIATAN. W czasie pikniku będziemy zbierali pieniądze na leczenie ciężko chorej trzyletniej Julii Doleżych.

Piknik Rodzinny 2012 plakat
Święto Szkoły 2012
27 maja 2012
W dniu 25 maja 2012 roku nasza szkoła obchodziła 65-lecie nadania jej imienia Marii Konopnickiej oraz 170 rocznicę urodzin Patronki.

W programie uroczystości znalazły się:
* Msza święta
* Powitanie gości i przemówienia okolicznościowe
* Prezentacja historii szkoły
* Program artystyczny w wykonaniu uczniów
* Poczęstunek

Zdjęcia z uroczystości znaleźć można w galerii naszej strony internetowej. Zapraszamy także do obejrzenia gazetki jubileuszowej.
Majówka 2012
08 maja 2012
W sobotę 5-go maja przy stawku na ulicy Leszczyka odbył się festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle. Zysk z imprezy przeznaczony był na remont kaplicy przedpogrzebowej przy kościele parafialnym.

Festyn rozpoczął się o godzinie 15. Do zaoferowania mieliśmy bogaty wybór ciast, podarowanych jako swój wkład w remont kapliczki przez naszych mieszkańców a także zimne piwko, kiełbaski, kaszanki z grilla wraz z pysznymi sałatkami. Dzieci dostały słodycze ufundowane przez Urząd Gminy Bierawa. Aby umilić czas przygrywał nam Pan Bernard Musioł z zespołem. Chcemy serdecznie podziękować panu Wierzbie za oprawę wokalno-kabaretową oraz Pani Boszcz za opiekę nad dziećmi przy organizowanych konkursach. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi postanowił wyróżnić Księdza Jarosława Krężel, Panią Elżbietę Dziuda, Panią Barbarę Szarf, Pana Wójta Ryszarda Gołębowskiego, Pana Dyrektora Mirosława Wierzbę za szczególną pomoc i współpracę ze Stowarzyszeniem. Podczas festynu prezes Jan Kurzok wręczył ww. osobom tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia. Festyn zakończył się o godzinie 20 tradycyjną, nagłą zmianą aury (tym razem była to burza z deszczem).

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli dzieło odnowy kaplicy przedpogrzebowej!
Majówka
02 maja 2012
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle zaprasza na Majówkę w dniu 5 maja o godzinie 15. Miejsce - skwer przy stawku na ulicy Leszczyka.
Najserdeczniejsze życzenia
07 kwietnia 2012
Zdrowych, radosnych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzy Państwu Lidia Nikel w imieniu swoim i całej Rady Sołeckiej oraz Jan Kurzok i cała ekipa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi.
zapraszamy na forum
23 marca 2012
Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na forum. Strona internetowa dopiero raczkuje i jest tu wiele niedociągnięć. Zależy nam na Państwa opiniach co należy zmienić, co dodać, co się Państwu podoba a co nie. Mamy nadzieję na wspólne zaangażowanie w budowę strony internetowej. Jeżeli ktoś ma jakieś archiwalne zdjęcia ze Starego Koźla proszę o wypożyczenie. Zrobimy skan tych zdjęć i w trybie natychmiastowym oddamy je właścicielom.
Biblioteka znowu czynna
22 marca 2012
Filia biblioteczna w Starym Koźlu czynna w godzinach 16-20 w poniedziałki, środy i czwartki. Zapraszamy serdecznie
Spotkanie z książką
19 marca 2012
Filia biblioteczna w Starym Koźlu zaprasza wszystkie dzieci na spotkanie z książką. Odbędzie się ono w środę, tj. 21.03.2012, o godzinie 16:30.

W programie:
* czytanie książek
* konkurs rysunkowy
Konkurs na najlepszy kołocz z terenu LGD Euro-Country
16 marca 2012
Nasz Partner - Fundacja Euro-Country ogłasza konkurs na najlepszy kołocz. Konkurs odbędzie się w Polskiej Cerekwi w dniu 03.04.2012. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.03.2012. Wiemy, że na terenie naszej wioski mieszkają mistrzynie wypieku kołocza i fajnie by było ten konkurs wygrać. Euro-Country ze swojej strony zapewnia wszystkie składniki potrzebne do wypieku, my transport do Polskiej Cerekwi. Chętnych prosimy o kontakt na admin@starekozle.pl

Link do ogłoszenia: Konkurs Kulinarny
Spotkanie z okazji dnia kobiet
12 marca 2012
W dniu 11 marca 2012 Ksiądz Proboszcz oraz panowie z Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi zaprosili panie do klubu wiejskiego w Starym Koźlu w celu uczczenia ich święta – Dnia Kobiet.

Spotkanie rozpoczęło się po Gorzkich Żalach. Po krótkim przemówieniu wzniesiono toast lampką wina i odśpiewano Sto Lat dla Pani Sołtys (11 marca jest Dniem Sołtysa). Podczas miłego spotkania przy kawie i cieście nasze Panie mogły obejrzeć kilka krótkich, śmiesznych filmików wyświetlanych na ekranie oraz posłuchać muzyki. Była też szarlotka z lodami, a każda Pani otrzymała od nas tulipana. Chcielibyśmy podziękować naszym paniom za tak liczne przybycie. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc naszych żon, a także pań z Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi (przede wszystkim dziękujemy za wsparcie w przygotowaniu ciast i kawy). Dziękujemy także Pani Helenie Kurzok za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z imprezy!
Nowości w galerii
09 marca 2012
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze zrealizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi kursów - Kursu Bukieciarstwa oraz Kursu Operatorów Wózków Widłowych. Albumy można obejrzeć klikając na poniższe linki:

Album Kursu Bukieciarstwa
Album Kursu Operatorów Wózków Widłowych

Albumy dostępne są także z menu galerii.
Nowa strona internetowa Starego Koźla
17 lutego 2012
Witamy Państwa na nowej stronie internetowej sołectwa Stare Koźle. Strona ta ułatwi Państwu wyszukiwanie informacji związanych z funkcjonowaniem sołectwa.

Zachęcamy do zapoznania się z historią Starego Koźla oraz galerią, zawierającą zdjęcia powiązane z przeszłą i obecną działalnością sołectwa.